Saoba Jing (1939)

Hong Kong, 1939
35mm film, black and white
mono, Cantonese

A Hong Kong horror film directed by Chi-Kong Fung.

Credits

Crew
Directed by: Chi-Kong Fung
Saan Chuen Gung Shut

Cast
San-Siu Kwong
Man-Lei Wong
Yin-Fei Siu
Po-Chuen Chu
Yan-Fu Yi
Fei-Fei Chao
Chi-Sing Chow
Ko Lo-Chuen [real name: Luquan Gao]
Ning Meng
Sam-Ku To

Alternative Titles

Spirit of the Broom
掃把精