Onna kyuketsuki (1959)

Japan,
35mm film, black and white, 2.35:1
mono, Japanese

A Japanese horror film directed by Nobuo Nakagawa.

Credits

Crew
Director: Nobuo Nakagawa
Shintoho Company Ltd
Producers: Mitsugu Okura, Katsuji Tsuda
Script: Katsuyoshi Nakatsu, Shin Nakazawa
Novel: Chitei-no Binko by Soto Tachibana
Director of Photography: Yoshimi Hirano
Music: Hisashi Iuchi
Western Electric Recording
Art Director: Haruyasu Kurosawa

Cast
Shigeru Amachi (Shiro Sofue/Nobutaka Takenaka)
Keinosuke Wada (Tamio Oki)
Junko Ikeuchi (Itsuko Matsummura)
Torahiko Nakamura (Shigekatso Matsummura)
Hiroshi Sugi (Wada)
Den Kunikata (Hoshino)
Masao Takematsu (Dr Sakakibara)

References

Books
by Walt Lee p.350 – credits