Kong gu yuan sheng (1930)

China,
35mm film, black and white
mono

A Chinese science fiction/horror film directed by Weibang Ma-Xu.

Plot Summary

A mad scientist disguises himself as a gorilla to kidnap young women, using their to produce an .

Credits

Crew
Directed by: Weibang Ma-Xu

Cast
Mengfei Wang (Dr Gulun)
Weibang Ma-Xu (mystery man)
Yijun Yuan (manager's wife)
Guangzhao You (Engineer Tang Keqin)
Fansan Ji (Manager Qiu Hanqing)
Yuesun Tan (Secretary Kang Wensheng)
Buyun Dong (Black Slave Lang Yong)
Yiqiu Fu (Wei Meina)
Mengqiao Zhao (Wei Naixun)
Renmei Wang (Miss Lily)

Alternative Titles

Wailing in Hollow Valley
空谷猿声 – China (Mandarin)